dự án BT Chính sách quản lý 

Phải đấu thầu dự án BT, chống chỉ định lựa chọn nhà đầu tư từ 1/10

Việc dùng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thì UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm
0933331048